Årsmötet 2003-05-21

Mötet hölls på Allégården och besöktes av cirka 20 personer. En tredjedel av medlemmarna. 17 personer röstberättigade. Här är en kort sammanfattning av mötet:

 • Till ordförande och sekreterare för mötet valdes sittande ordförande och sekreterare.
 • Årets resultat föredrogs av Fredrik och resultatet visade ett minus på 50 090 kr. Budgeterat resultat var – 42 375 kr. Budgeten sprack något, men stor del berodde på att kostnaden för garantibesiktningen, som gjordes under sommarn, stod föreningen för. Denna kostnad var inget som styrelsen kände till skulle bekostas av föreningen när budgeten sattes året innan. Den kostnaden slutade på cirka 25 000 kr. Räknar man bort denna kostnad så slutade årets resultat på minus 25 000 kr istället. Det vill säga väsentligt bättre än budget. Det går alltså åt rätt håll. Föreningen har även fått gott betyg ifrån SBC och mäklare på att vi sköter ekonomin bra och att det är ovanligt att vara nära ett nollresultat redan efter 3 år efter nybyggnation.
 • Ny styrelse valdes på ett år - se nedan - Styrelsen konstituerar sig själv och fördelar uppdragen. Lista kommer upp i entrén över resp. ansvarsområde.
 • Arvode om 10 000 kr till styrelsen för det jobb som de lägger ned bestämdes. Tillkommer sociala avgifter.
 • Valberedning valdes inför kommande år - se nedan
 • Styrelsen presenterade sin budget för 2003. I den ingår den avgiftshöjning som gjordes vid årsskiftet 2003 på 2,5 %. Detta för att vissa leverantörer såsom el och vatten har aviserat prishöjning samt att förbereda för kommande utgifter såsom fastighetsskatt om något år. Medlemmarna fick ställa frågor om budgeten och styrelsen svarade så gott man kunde.
 • Två motioner hade kommit in till stämman. Dels fråga om att montera en piskställning på gården. Styrelsen föreslog avslag på den motionen på grund av utrymmesbrist och stämman delade den uppfattningen. Nästa fråga var installation av bredbandsnät inlämnat av Fredrik Johansson. Fredrik föredrog förslaget som gick ut på att låta Bredbandsbolaget installera ett nytt nät i fastigheten till en kostnad av drygt 100 000 kr som en investering. Investeringar påverkar inte direkt resultatet utan ses som en tillgång. För detta skulle medlemmarna få Sveriges bästa bredbandstillgång till en låg kostnad och det skulle vara frivilligt om man ville utnyttja det. Efter lång diskussion så var det dags för omröstning. Styrelsens åsikt var avslag på grund av för hög investering i en nystartad föreningen. Argumentet att värdet på lägenheterna skulle öka hjälpte inte. Förslaget röstades ned med 9 röster mot 6 för.
 • Diskussion om hissen i gathuset och info om att förlängd garanti gäller, eftersom det fortfarande finns inkörningsproblem. Samtliga uppmanades att höra av sig till styrelsen och påtala ev. fel och brister.
 • Det kom även upp en fråga om att cykelstället blivit en uppställningsplats för gamla cyklar som helst borde vara någon annanstans.
 • Portkoden diskuterades. Den stängdes av på grund av obehöriga befunnits sig i huset. Stämman tyckte det var bra och vi fortsätter så tills vidare.
 • Styrelse framförde att ventilationshålen till var lägenhet bör rengöras varje år. Detta framkom efter garantibesiktningen. Var lägenhet sköter det själva. Borsta rent på utsidan.
 • Stadgarna är lite otydliga på vissa punkter. En uppfräschning och förtydligande är på sin plats och stämman gav styrelsen i uppdrag att se över dem och komma med förslag på ändring till nästa stämma.

Nya Styrelsen

Bo Ernback

Omval

Åsa Eliasson

Omval

Fredrik Johansson

Omval

Sven-Åke Johansson

Omval

Per Borgström

Omval

 

 

Kristina Midander (Suppleant)

Omval

Marcus Cristenson (Suppleant)

Omval

Upp

Valberedning

Harriet Almgren

Omval

Martin Volmerstedt

Omval

Robert Grou

Nyval

Tillbaka