Ärende Extrastämma

Tid Torsdag 12 juli kl 18.30

Plats Nya lägenheten i gårdshuset

 

Dagordning  

1. Mötets öppnande

2. Upprättande av förteckninga av deltagande medlemmar (röstlängd)

3. Val av ordförande

4. Val av justeringsmän

5. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

6. Föredragning av förslag till nya stadgar

7. Fråga om beslut om stadgeändring

8. Övriga frågor

Stäng fönstret