Brf Kastellgatan 21      
INGÅENDE BALANS SALDO SALDO
BALANSRÄKNING 2004-01-01 2004-04-30 2003-04-30
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader 27 960 265 27 925 598 28 029 598
Mark 15 400 000 15 400 000 15 400 000
Maskiner och inventarier 3 550 2 958 4 733
43 363 815 43 328 557 43 434 332
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Insatser 2 800 2 800 2 800
2 800 2 800 2 800
SA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 43 366 615 43 331 357 43 437 132
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
AVGIFTS-, HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR
Avgifts- och hyresfordringar 965 16 344 7 956
965 16 344 7 956
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER
Förutbetalda kostnader 8 823 34 308 13 663
Upplupna intäkter 56 500 89 528 91 100
65 323 123 836 104 763
KASSA, BANK OCH KLIENTMEDEL
Kassa, postgiro och bank 2 143 2 143 1 828
SBC klientmedel 861 829 614 346 835 321
863 971 616 488 837 149
SA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 930 259 756 668 949 868
SA TILLGÅNGAR 44 296 874 44 088 025 44 387 000
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Inbetalda insatser 23 461 700 23 461 700 23 461 700
Upplåtelseavgifter 133 300 133 300 133 300
23 595 000 23 595 000 23 595 000
FRITT EGET KAPITAL
Ansamlad förlust -404 092 -404 092 -354 002
Årets resultat 31 028 31 028 -50 090
Periodens resultat 11 215 -2 060
-373 064 -361 849 -406 152
SA EGET KAPITAL 23 221 936 23 233 151 23 188 848
AVSÄTTNINGAR
Föreningens reparationsfond 301 000 301 000 245 000
301 000 301 000 245 000
SKULDER
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Långfristiga lån 20 332 000 20 280 000 20 410 000
20 332 000 20 280 000 20 410 000
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 2 636 1 867
Skatteskulder 14 160 4 667 4 667
Övriga kortfristiga skulder 104 000 104 000 104 000
Upplupna kostnader 240 646 54 451 323 638
Förutbetalda avgifter och hyror 83 132 108 120 108 980
441 938 273 874 543 152
SA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 44 296 874 44 088 025 44 387 000